Pravidlá a podmienky súťaže

      1. Pošli fotku a vyhraj poukážku v hodnote 100 Eur na nákup na www.estilofina.sk.

1.1 Súťaž Pošli fotku a vyhraj poukážku v hodnote 100 € (ďalej len „súťaž“) organizuje spoločnosť Estilofina s.r.o. so sídlom v Šarišských Bohdanovciach 166, 08205, Slovenská republika, IČO: 50594478, DIČ: 2120381978, IČ DPH: SK2120381978, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 33659/P, poštová adresa: Šarišské Bohdanovce 166, okres Prešov, 082 05 (ďalej len „ESTILOFINA.SK“) 

      2. Termín a miesto konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha od 10.4.2020 do 31. 12. 2020 na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

       3. Účastníci súťaže

3.1 Na súťaži sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „účastník“).

3.2 Na súťaži sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa.

       4. Podmienky účasti v súťaži

4.1 Do súťaže bude zaradený účastník, ktorý pošle fotografie nábytku v interiéri, ktorý si zakúpil v obchode Estilofina, prostredníctvom sociálnych sietí alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

 

V prípade zverejnenia fotky na Instagrame je potrebné súťažnú fotografiu označiť @estilofina_nabytok #stylovynabytok. Každý účastník môže do súťaže zaslať len jednu fotografiu.

4.2 Prihlásením sa do súťaže účastník automaticky dáva bezodplatne povolenie na zverejnenie zaslanej fotografie počas neobmedzenej doby na stránkach webového sídla www.estilofina.sk a na funpage Facebooku, Instagrame a vlastných propagačných materiáloch.

4.3 Účastník zaslaním fotografie do súťaže potvrdzuje, že

 1. a) disponuje autorskými právami k tejto fotografii a/alebo je oprávnený udeliť súhlas na použitie fotografie v zmysle týchto pravidiel a podmienok súťaže,
 2. b) použitím fotografie usporiadateľom podľa týchto pravidiel a podmienok súťaže nebudú nijako porušené ani ohrozené práva tretích osôb a zaväzuje sa usporiadateľa odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb vznesených proti usporiadateľovi.

4.4 Odporúčaná veľkosť fotografie je 1 830 x 2 151 pix. Povolený je len formát jpg a maximálna veľkosť súboru nesmie presiahnuť 10 MB.

4.5 Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní e-mailom v deň zverejnenia oficiálnych výsledkov súťaže.

4.6 Usporiadateľ je oprávnený zo súťaže vyradiť fotografie, ktoré:

 1. a) nezodpovedajú zadanej téme súťaže a/alebo iným podmienkam súťaže, b) obsahujú prvky násilia či pornografické prvky, alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi alebo
 2. c) môžu poškodiť dobré meno usporiadateľa alebo dobré meno tlačených a internetových médií usporiadateľa.

O tom, či prihlásená fotografia vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje usporiadateľ.

       5. Harmonogram súťaže

5.1 Zasielanie fotografií do súťaže:

 1. kolo: od 10. 4. 2020 do 30.4. 2020
 2. kolo: 1.5.2020 do 31.5.2020
 3. kolo: 1.6.2020 do 30.6.2020
 4. kolo: 1.7.2020 do 31.7.2020
 5. kolo: 1.8.2020 do 31.8.2020
 6. kolo: 1.9.2020 do 30.9.2020 
 7. kolo: 1.10.2020 do 31.10.2020
 8. kolo: 1.11.2020 do 30.11.2020

5.2 Výber ocenených fotografií a vyhlásenie výsledkov:

 1. kolo: 3.5.2020
 2. kolo: 3.6.2020
 3. kolo: 3.7.2020
 4. kolo: 3.8.2020
 5. kolo: 3.9.2020
 6. kolo: 3.10.2020
 7. kolo: 3.11.2020
 8. kolo: 3.12.2020

5.3 Zverejnenie oficiálnych výsledkov na FB stránke Estilofina.sk  

       6. Výber ocenených fotografií

6.1 Z fotografií zaradených do súťaže vyberie každý mesiac jednu najlepšiu zamestnanec firmy Estilofina.

6.2 Výherca, ktorý poslal fotografiu a ktorá bude vybraná spoločnosťou získa poukažku v hodnote 100 € na nákup produktov na www.estilofina.sk,

6.3 Výhra bude zaslaná výhercovi po zverejnení oficiálnych výsledkov súťaže prostredníctvom emailu a vyhlásením na FB stránke www.estilofina.sk.

      7. Ďalšie podmienky

7.1 Vymáhanie účasti alebo výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako ako vyplatenie výhier v hotovosti či ich výmena za iné výhry. Rovnako nie je možné reklamovať predmet výhry.

7.2 Účastník súťaže v prípade, že bude ocenený, vyjadruje časovo neobmedzený súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska, na stránke webového sídla www.estilofina.sk, na fanpage na Facebooku a na Instagrame @estilofinanabytok v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže a informovania o súťaži.

7.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, prípadne upraviť jej pravidlá a podmienky po celý čas jej trvania, a to bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Takéto rozhodnutie je účinné odo dňa jeho uverejnenia na stránke www.estilofina.sk.

7.4 Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

7.5 Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov zo strany účastníkov súťaže alebo neprevzatím výhry.

     8. Ochrana osobných údajov

8.1 Osobné údaje sú na účely týchto pravidiel a podmienok súťaže všetky identifikačné údaje poskytnuté účastníkom súťaže usporiadateľovi (meno, priezvisko a podobizeň). Prihlásením sa do súťaže udeľuje účastník usporiadateľovi súhlas so spracovávaním ním poskytnutých osobných údajov na účel realizácie súťaže, zverejnenia výsledkov súťaže a odovzdania výhry. Súhlas dáva súťažiaci na dobu neurčitú. Súťažiaci je oprávnený súhlas podľa týchto podmienok kedykoľvek odvolať, a to písomne listom odoslaným na adresu sídla usporiadateľa alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Ak účastník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov počas trvania súťaže, má to za následok automatické vyradenie fotografie účastníka zo súťaže.

8.2 Súťažiaci nie je podľa žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu povinný poskytnúť usporiadateľovi svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich spracovaním za účelom uvedeným v týchto pravidiel a podmienok súťaže a poskytnutie osobných údajov a súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné.